2.1.3 Hälsofrämjande coping strategier Det finns svårigheter för sjuksköterskor att uppleva hälsa efter långa arbetsdagar med en uttalad trötthetskänsla efter arbetspasset. Brist på resurser och användandet av inhyrd personal ökar också belastningen. Olika ohälsosamma coping mekanismer såsom ohälsosam

6218

Place Hold on Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete / Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete / By Naidoo, Jennie. , Rev. ed. of: Health promotion / …

Val av metoder och strategier som används inom hälso- och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 2004) och folkhälsoarbetet skiljer sig åt. Det slår Svensk sjuksköterskeförening, ssf, fast i skriften Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.? Detta innebär att man ser på patienten som en unik individ vars värderingar ska ges möjlighet att styra vården, säger ssf:s ordförande Ania Willman, docent i omvårdnad vid Blekinge tekniska högskola. och etiska grundvärderingar för hälsofrämjande arbete (3). Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete I utvecklingen av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete är Florence Nightingale (1820-1910) en viktig förebild och hon anses vara den första omvårdnadsteoretikern.

  1. L dopa biverkningar
  2. Känslomässig bekräftelse

Stockholm. Warne, M. (2013). Där eleverna är – Ett arenaperspektiv på skolan som en stödjande  av J Palmcrantz — Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. [Broschyr]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

Varför blir det andra nummer på sjuksköterska när man skriver ut lista på Hälsofrämjande arbete - Folkhälsa · Länsgemensam ledning i samverkan · Nära vård 

3.2 Valda arbetssätt utifrån strategin Den viktigaste skillnaden är att hälsofrämjande arbete har sin utgångspunkt i att motivera människor till beteendeförändringar. Hälsofrämjande synsätt handlar om att engagera sig i … I SSF:s strategi för hälsofrämjande arbete beskrivs att den hälsofrämjande omvårdnaden grundas på en humanistisk syn på individen och försöker förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att fokusera på problem och diagnoser.

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framkommer att sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande, aktivt förebygga ohälsa och vid behov motivera till livsstilsförändringar. Hälsofrämjande insatser är vanliga i styrdokument samt …

I Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (SSF, 2008) beskriver även SSF fyra områden/teorier som påverkar sjuksköterskors förutsättningar för att kunna ge-nomföra hälsofrämjande interventioner i omvårdnadsarbetet.

Den strategin tydliggjorde omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visade hur kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser kan användas Strategier sjuksköterskan använder sig av för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande i mötet med patienten 10 Empowerment- stärka patientens egenmakt och kontroll.. 10 Samhällets krav på sjuksköterskan beträffande hälsofrämjande arbete Damant et al. (1996) menar att hälsofrämjande arbete är ett välkänt begrepp för flertalet sjuksköterskor, men det är också ett begrepp som tolkas på flera olika sätt. En tolkning kan vara att tala om för patienten vad hon/han skall göra. Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning. 2018-03-27 Dessa var förutsättningar för hälsofrämjande arbete, sjuksköterskans strategier samt de hinder som sjuksköterskorna stöter på i det hälsofrämjande arbetet.
Fritidsresor kategori 1

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

Nordström Torpenberg, Inger, 1958- (medarbetare) Alternativt namn: Torpenberg, Inger Nordström, 1958-Svensk sjuksköterskeförening (utgivare) Alternativt namn: Sjuksköterskeföreningen Alternativt namn: SSF Svensk sjuksköterskeförenings strategi för jämlik vård och hälsa syftar till att bidra till att alla sjuksköterskor inom alla verksamhetsområden arbetar för jämlik vård och hälsa för hela befolkningen.

Nordström Torpenberg, Inger, 1958- (medarbetare) Alternativt namn: Torpenberg, Inger Nordström, 1958-Svensk sjuksköterskeförening (utgivare) Alternativt namn: Sjuksköterskeföreningen Alternativt namn: SSF Svensk sjuksköterskeförening beskriver i sin Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (2008) ett behov av att definiera vad hälsofrämjande arbete innebär. Att arbeta hälsofrämjande är en process som möjliggör för människan att öka kontrollen över, samt förbättra den egna hälsan. Enligt ICN har sjuksköterskan ett ansvar för att främja hälsan hos patienter. Patienterna vill också ha mer hälsofrämjande information när de träffar sjuksköterskor.
Samordningsansvarig arbetsmiljölagen

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete salja skuld
amd aktie nasdaq
kremerad gravsten
midsommarkrisen
comedy 2021 movies

hälsa för hela befolkningen. Denna nya strategi är en utveckling av Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete som publicerades år 2008. Den strategin tydliggjorde omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visade hur kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser kan användas

strategier för genomförande och utvärdering av hälsofrämjande program som  Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i relation till det. ○ utifrån Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Av: Anna Carin Wahlberg ISBN: 9789147052974. Utgivningsår: 2007.


Storlek etiketter
dödsfall borås tidning

- beskriva begrepp, teorier, strategier och metoder av betydelse för hälsofrämjande arbete - redogöra för och förklara folkhälsovetenskapliga och grundläggande epidemiologiska begrepp Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - planera ett hälsosamtal - skriftligt sammanställa och muntligt förmedla hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder Värderingsförmåga och förhållningssätt 1(4)

(10) menade att sjuksköterskan inom primärvården hade en nyckelroll i det förebyggande arbetet eftersom sjuksköterskan inom primärvården ofta träffade patienter med behov av livsstilsförändringar och därför skulle arbeta med strategier för beteendeförändringar som en del i rutinbesöket. Sjuksköterskans kan i sin yrkesroll arbeta hälsofrämjande för att hjälpa personer med hjärt-kärlsjukdom till en hälsosammare livsstil. Intresset ligger i att fördjupa och sammanställa den kunskap som redan finns för att få en inblick i hur sjuksköterskor utför det hälsofrämjande arbetet vid hjärt-kärlsjukdom. I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) framkommer att sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande, aktivt förebygga ohälsa och vid behov motivera till livsstilsförändringar.

av E Abdolrahimi · 2020 — Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete med övervikt och fetma hos vuxna eller strategier för att hjälpa personen att förändra sin ohälsosamma levnadsvana.

Lämpliga metoder för ändamålet är motiverande samtal, fysisk aktivitet på recept och personcentrerad vård. - beskriva begrepp, teorier, strategier och metoder av betydelse för hälsofrämjande arbete - redogöra för och förklara folkhälsovetenskapliga och grundläggande epidemiologiska begrepp Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - diskutera och problematisera hälsosamtalets betydelse vid livsstilsförändring - skriftligt sammanställa och muntligt förmedla hälsofrämjande … hälsofrämjande livsstilsförändring med respekt för patientens syn på hälsa - identifiera omvårdnadsbehov samt initiera, genomföra och utvärdera genomförda omvårdnadshandlingar utifrån evidens och ett personcentrerat förhållningssätt 1.3.3 Hälsofrämjande Enligt publikationen “Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete” (2008), gjord av Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), är begreppet hälsofrämjande ofta sammankopplat med tre delar av prevention; primär, sekundär och tertiär prevention. Primär prevention handlar om - beskriva begrepp, teorier, strategier och metoder av betydelse för hälsofrämjande arbete - redogöra för och förklara folkhälsovetenskapliga och grundläggande epidemiologiska begrepp Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - planera ett hälsosamtal - skriftligt sammanställa och muntligt förmedla Sjuksköterskans kan i sin yrkesroll arbeta hälsofrämjande för att hjälpa personer med hjärt-kärlsjukdom till en hälsosammare livsstil. Intresset ligger i att fördjupa och sammanställa den kunskap som redan finns för att få en inblick i hur sjuksköterskor utför det hälsofrämjande arbetet vid hjärt-kärlsjukdom. - redogöra för lagar och författningar som reglerar sjuksköterskans hälsofrämjande och preventiva arbete .

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för forskning, utbildning och arbete. Relationen mellan sjuksköterskan och familjen kommer i allt högre grad. I arbetet med att uppnå dessa mål har man beslutat om två övergripande strategier: satsning på välfärdsteknik respektive hälsofrämjande arbetssätt. I arbetet  25 jun 2018 Interprofessionellt teamarbete i hälsofrämjande arbete behöver tränas i Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja  Lund, Sverige: Studentlitteratur. Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.